Cartographie nationale des professionnels de la culture menée par FOKAL

Ces dernières années, de multiples crises socio-politiques ont bloqué notre pays de façon récurrente, sur des périodes de plus en plus longues, fragilisant encore plus les professionnels de la culture. Début 2020, la pandémie du Coronavirus a donné un coup d’arrêt brutal à toute activité rémunératrice, pour une durée indéterminée à ce jour. Dans ce contexte difficile, la Fondation connaissance et liberté – FOKAL – souhaite établir dans un premier temps une cartographie nationale du secteur culturel haïtien. Cette cartographie nous permettra par la suite de construire une plateforme d’information et d’échange qui rassemble toutes les données disponibles – informations, images, textes, vidéos, outils… –, pour faire connaître les professionnels, les encourager à partager leurs projets, à chercher des partenaires, et donner une plus grande visibilité à leurs créations.Afin de nous permettre de recueillir les informations nécessaires pour ce projet de cartographie, pouvez-vous remplir ce questionnaire ? Vous pouvez le faire en français ou en créole. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Cliquez sur le lien :
https://www.fokal.org/index.php/cartographie-nationale

Qui doit remplir ce formulaire ?
-Individus, résidant en Haïti, pratiquant seuls ou membres de groupes du spectacle vivant (théâtre, slam, chant, musique, chorégraphie, performance, marionnettes, cirque, etc.) ;
-Artistes multimédia (audiovisuel, photo, arts numériques) ;
-Écrivains (poésie, roman, théâtre) ;
-Plasticien.n.e.s (peinture, sculpture, dessin, installations).Si vous êtes membre d’un groupe, faites remplir le questionnaire par chaque membre de votre groupe.
Nan dènye ane ki sot pase yo, anpil kriz politik bloke peyi a tanzantan. Kriz sa yo rive pi souvan epitou yo dire pi lontan, sa ki febli pi plis ankò pwofesyonèl ki nan domèn lakilti. Nan kòmansman ane 2020 an, pandemi kowonaviris la vin kanpe britsoukou tout aktivite nan sektè a ki pèmèt pwofesyonèl sa yo viv. Pèsòn pa ka di kilè sitiyasyon sa ap rive nan bout li. Sektè kiltirèl ayisyen an ap viv depi lontan nan yon sitiyasyon difisil anpil. Se nan kontèks sa, Fondasyon Konesans ak Libète – FOKAL – vle reyalize, pou kòmanse, yon katografi nasyonal sou sektè kiltirèl ayisyen an. Katografi sa a pral pèmet nou konstwi yon platfòm enfòmasyon ak boukantaj k ap rasanble tout done ki disponib tankou enfòmasyon, imaj, tèks, videyo, zouti… ki ka rive fè konnen pwofesyonèl lakilti yo, ankouraje yo pataje pwojè yo, ride yo chèche patenarya, epi mete plis limyè sou travay kreyasyon yo.
Pou nou ka rive rasanble enfòmasyon ki nesesè pou pwojè katografi a, eske ou ka ranpli fòmilè sa a souple ? Sa ap pran nou kèk minit sèlman. Klike sou lyen :https://www.fokal.org/index.php/cartographie-nationale

Kimoun ki dwe ranpli fòmilè sa ?
-Tout moun, k ap viv an Ayiti, ki pratike poukont yo oswa manb yon gwoup ki nan espektak vivan (teyat, slam, chante, mizik, dans, pèfὸmans, maryonèt, sik elatrye) ;
-Atis miltimedya (odyovizyèl, foto, a nimerik);
-Ekriven (pwezi, woman, teyat);
-Plastisyen (penti, skilti, desen, enstalasyon).
Si ou se manm yon group, fè chak mon nan group la rempli yon kestyonè.

Fondation Connaissance et Liberté – FOKAL143 avenue Christophe – HT6112 – Port-au-Prince – Haïti

Source : FOKAL